נהלי הרשמה לבית הספר הורוד

הגעה בליווי

יש להגיע בליוייחביזסהגבצהז|M>SDהב

יעכלעיכליע

לחיעלחטיעליחע

 

טעךליכליעג

ךטואעיעכחאגיחעכגיעכ

טפסים שונים

להלן קישור לטפסים
https://goo.gl/forms/srwou3BFm5NvcC1D3

תשלומים

זה עולה הרבה :)(